Công nghệ âm thanh DTS, DTS HD trên Android TV box wifi